პრემიუმი – იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ

იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ- პრემიუმი

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი

 

მავნებელი, დაავადება

 

პრეპარატის ხარჯვის ნორმა
(
ლ/ტ„ კგ/ტ)
გამოყენების ჯერადობა

 

კარტოფილი

 

კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები

 

1-1,3 1

პროდუქციის სახელწოდება – პრემიუმი

მოქმედი ნივთიერება: იმიდაკლოპრიდი 140 გ/ლ + პენციკურონი 150 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა- სუსპენზიის კონცენტრატი

დანიშნულება: კარტოფილის თესლის შესაწამლი ინსექტო-ფუნგიციდური მოქმედების პრეპარატი. მღრღნელი და მწუწნი მავნებლების (მ.შ. ნიადაგის) და აღმონაცენის დაავადების წინააღმდეგ.

 

2018-10-11T15:05:58+00:00