ციმოზები – ციმოქსანილი 50 გ/კგ + მანკოცები 450 გ/კგ

სისტემური ფუნგიციდი

მოქმედი ნივთიერება: ციმოქსანილი 50 გ/კგ + მანკოცები 450 გ/კგ

პრეპარატული ფორმა – სველებადი ფხვნილი

პროდუქციის სახელწოდება – ციმოზები

დანიშნულება: ციმოზები წარმოადგენს სისტემურ-კონტაქტურ ფუნგიციდს დამცავი, სამკურნალო და ანტისპორათწარმომქმნელი მოქმედებით, ვაზის, ბოსტნეული კულტურების, კარტოფილისა და სხვა კალტურებში ჭრაქოვანი დაავადებებისგან დასაცავად.

 

 

კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი დაავადება პრეპარატის ხარჯვის ნორმა

(ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტ„ კგ/ტ)

ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი

ფომოფსისი

3 24 (3)
ვაზი ჭრაქი

ფომოფსისი

2.5-3 24 (3)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 3 14 (2)
პამიდორი

 

 

 

პამიდორი

( დახურული გრუნტი)

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

3

 

 

 

 

 

14 (3)

 

 

 

10 (4)

კიტრი პერონოსპოროზი 3 14 (3)

 

2018-10-11T16:30:46+00:00